باران که می بارید مسجدسلیمان قشنگتر می شد ،قابلمه های خالی را که زیر چکه های سقف می گذاشتیم تا زیرپایمان درون اطاق خیس نشود و موسیقی که آب از لای پلیتهای سقف ودرون تَرَ کهای کاهگل پشت بام تا کف قابلمه روی زمین می افتاد و می نواخت گوش و حواسمان را به خود می دوخت و گاهی با صدای چکه های سقف به خوابی عمیق می رفتیم و  قابلمه لبریز شده از آب باران بر روی یگانه زیلوی اطاق جاری  می  شد و با خیس شدن از آب می جستیم و کاسه ای را می گذاشتیم تا قابلمه  را خالی کنیم  !باران بسیارترانه می خواند و به ما می آموخت که مجبورمی شدیم در خانه  بمانیم و کتاب بخوانیم  وبعد از باران به تماشای طغیان آب در دره ها  برویم اما بزرگتر که شدیم و فضای شعری حاکم بر شهر موجب گردید تا شاعرانه به باران نگاه کنیم وگاهی زور می زدیم تا شعربگوییم !نمی دانستیم که سرودن شعر یک لطف است از جانب خدا و هرکس مشمول آن نمی شود  ، یکی از روزهایی که باران دم اسبی می بارید و در کلاس دبیرستان داریوش محمدی روی نیمکت جلوی کلاس نشسته بودم و از پنجره به بیرون بر باران نگاهی می انداختم  و تلاش می کردم شعری نیمایی در مورد باران بنویسم وموفق نمی شدم معلم کلاس که مرا زیر نظر داشت بطرف میز آمد وقلم را از دستم گرفت و در دفترم این شعررانوشت:

باران ببار،باران دیرباز

باران بیقرار

آشفته کن،

خواب عروسکهایی را،که در بازارهای قدیمی

به جستتجوی سکه های گمشده می گردند 

باران ببار

که  خارهای سراسر خیمه زدند.

من معنی شعر را نمی دانستم ولی از اینکه معلم کلاس با خط خودش در دفترم نوشته بود خیلی خوشحال بودم و سر از پا نمی شناختم و منتظر باران می ماندم تا با بارش قطرات باران ،وزن و آهنگی بر آن بگذارم و زمزمه اش كنم و آن سال باران خوبی بارید و من از فرط تكرار شعر را از بر كرده بودم .سالهابعدکتاب اشعارمعلم که با نام تراشه شمشاد منتشر گردید و این شعر هم در آن کتاب آمد به محض اینكه چشمم بر آن افتاد روزهای بارانی مسجدسلیمان تداعی شد و نگاه علی مقیمی را به یاد آوردم  و شعر بارانی اش را و امروز که باران دم اسبی می بارید معلم نبود، قابلمه ای زیر چکه های سقف نبود،چکه ای از سقف فرو نمی افتاد،نگاهم بر قطرات باران با یاد همه آنها بود و احساس کردم در زیر سقف ایزوگام کشیده امروز،سقف پلیتی منزل شركتی در مسجدسلیمان باچکه هایی که موسیقی می ساختند و بر درون قابلمه می كوبیدند و فرو می افتادند را خیلی  بیشتردوست دارم .