غذاهای ساده ای که برسفره گذاشته می شد واقعا" می چسبید و با چه شوقی خورده می شدند هرگز بر سفره از نوع غذا کسی اعتراض نمی کرد و با رضایت لقمه ها را در دهان می گذاشتند تا بستان که می شد غذاهای خنک جای پختنی ها را می گرفت و در محله ناهار اکثر ساکنان در بیشتر روزها بنگو بود که خواهان زیادی داشت بنگو را امروزه ماست خیار می گویند اما در درونش از چاشنی های آنروز خبری نیست 1 ماست چکیده را بر رویش آب می ریختند و بهم می زدند تا رقیق شود و خیارهای درشت را ریز ریز می کردند وبا پیاز رنده شده درآن می ریختند و سپس مقداری پونه و نمک بر آن اضافه می کردند و بر روی یخ داخل صندوق یخی می گذاشتند تا خنک شود وقت ظهر کاسه رویی سرد ی که روی یخها قرار داشت را بر می داشتند و میان سفره می آوردند و در کاسه های کوچک تقسیم می نمودند و مادر خانه کاسه ها را پر می کرد و جلوی بچه ها می گذاشت و آنان نان های تاوه ای را از درون جانانی در »ی آوردند و خرد خرد می کردند و در بنگو می ریختند و بهم می زدند و با ولع می خوردند انگار بوقلمونها را می جوند و صدای خرد شدن تکه های خیار زیر دندانهای بچه هایی که دور سفره خانه نشسته بودند موسیقی خاصی را می نواخت که لبخند رضایت بر لبان والدین می آورد ! و کاسه بزرگی که از بنگو خالی شده بود فقط روی سفره می ماند و هر کس کاسه کوچک خویش را بر می داشت و به گوشه ای از خانه می رفت و خود مسئولیت شستن و نگهداریش را بعهده می گرفت ! بنگو زبان ارتباط خانواده های ضعیف شهر بود و هر کسی سخن از بنگو نمی کرد و نمی گفت و از آن غذا گفتن بین اهالی محله ما رایج بود و آنها می شناختند و برای شرکتی ها ناشناخته بود و به آن ماست خیار می گفتند و آن ماست خیار لذت خاص را نداشت چون محتویش از پیازهای خوشبوی رنده شده خالی بود و تکه های درشت خیار نمی چسبید و جویدنشان صدای خاص و موسیقی منحصر به خود را نداشت ! وقتی بزرگتر شدیم کاسه بنگو را که در دست می گرفتیم نانهای ماستی را با دست نمی خوردیم و با قاشق محتوی ظرف را بر می داشتیم و در دهان می گذاشتیم و قاشقها سوژه جدیدی شدند که حکایتهای بچه ها را برای همدیگر شنیدنی تر می نمود. و امروز بنگو را از درون لغت نامه ها جستجو می کنند و هیچکس نامش را بر زبان نمی آورد تا انگ اُ مل بودن به او نزنند!اما طعم دلچسب بنگو حس نوستالوژیک بچه های بازار قدیم مسجدسلیمان را در خود دارد که در حسرتش می سوزند و اشتیاقشان وصف ناشدنی است