این پست  جهت قدردانی از حرکت ارزشمند میلاد ثابت است

                                

و میلاد فریادی را که در گلو مانده  و دردی که زیر پیراهن پنهان در شادترین لحظه ای که نگاهها همه  متوجه اش گشته بود عیان ساخت تا بدانند بختیاری دل در گرو فرهنگ دارد و به هویت تاریخی خویش می بالد و سرفراز برای اعتلای ارزشهای فرهنگی زمان را در می نوردد و سکوتش فریادی برای دفاع از آنانی ست که نوایشان نیرو می بخشد و در آن عزت و اقتدار نسلشان را به درستی می بینند  و در این تولد دوباره فرزند خوب مسجدسلیمان کوگ نجیب تاراز به پرواز در می آید و شکارچیان توان صیدش را ندارند که دستهای مهربان بختیاری با صدای پر غرور به محافظتش برخاسته اند .

و میلاد میداودی به اندازه همه مقالات و تصاویر و بیانیه هایی که گروهها و احزاب و شخصیتها و سیاسیون دادند تاثیر گذاشت و نتیجه این حرکت را بعدها همشهریان و بختیاری ها خواهند دید و او هرگز فراموش نخواهد شد همین  یک کارکافی ست که نامش را در ردیف سرداران بختیاری که در عرصه فرهنگ کارهای بزرگ کردند قرار دهیم  او در حافظه تاریخ ماند .